Nupelykkja

Nupelykkja Borettslag

Nupelykkja borettslag ligger på Nupelykkja, ett kvartal fra Nesbyen legesenter og Kiwi. Borettslaget har 19 leiligheter hvorav 12 stk. på 64 m2 og 7 stk. på 74 m2. Til hver leilighet hører det med en uisolert utebod og carport.

Innhold:

Liten leilighet: Stue, kjøkken, 1 soverom med utgang til veranda, bad, gang, bod/kontor/soverom (lite vindu).

Stor leilighet: Stue, kjøkken, 2 soverom, bad, gang, vindfang, bod (uten vindu) og lufteveranda.

Adkomst: Innkjøring fra Markvegen

Husleien i Nupelykkja Borettslag dekker fellesutgifter for borettslaget: Forsikring av byggningsmassen (leiligheter, carport/garasjer),  eiendomsskatt til kommunen, internett og TV (avtale med Altibox), vedlikehold i henhold til vedtektene (se disse lenger ned på siden). Hver enkelt andelseier betaler selv for innboforsikring og kommunale avgifter (renovasjon, vann- og kloakkavgift etter registrert vannforbruk fra vannmåler) 

 

Liten leilighet: 101 stue 24,5 kvm, 102 kjøkken 7,3 kvm, 103 soverom 13 kvm.               Stor leilighet: 111 stue 25,8 kvm, 112 kjøkken 8,3 kvm, 113 soverom 15 kvm , 114 bad 7,6 kvm, 115 gang , 116 vindfang, 117 bod 3,3 kvm, 118 soverom 7,2 kvm

Liten leilighet: 101 stue 24,5 kvm, 102 kjøkken 7,3 kvm, 103 soverom 13 kvm. Stor leilighet: 111 stue 25,8 kvm, 112 kjøkken 8,3 kvm, 113 soverom 15 kvm , 114 bad 7,6 kvm, 115 gang , 116 vindfang, 117 bod 3,3 kvm, 118 soverom 7,2 kvm

Bilder - Liten leilighet

Kjøkken, liten leilighet

Kjøkken, liten leilighet

Bad, liten leilighet. Her kan det settes inn badekar om man ønsker det i stedet for dusj

Bad, liten leilighet. Her kan det settes inn badekar om man ønsker det i stedet for dusj

Soverom

Soverom

Gang

Gang

Bilder - Stor leilighet

Kjøkken, stor leilighet

Kjøkken, stor leilighet

Nupelykkja Borettslag har et nydelig uteområde sommer som vinter

Nupelykkja Borettslag har et nydelig uteområde sommer som vinter

Vedtekter Nupelykkja Borettslag, Nesbyen

 Oppdatert og vedtatt på Årsmøte / Generalforsamling 31. mars 2022

§ 1 - Navn, forretningskontor, lagsform og formål Nupelykkja Borettslag, Nesbyen, beliggende midt i Nesbyen sentrum, gårds-/ bruksnr. 72/55, etablert av De Eldres Bo spareklubb, Nesbyen i 1987. Borettslaget er etablert for drift av lagets eiendommer, bestående av 7 hus med tilsammen 19 leiligheter / andeler bygget rundt på tomten. I tillegg er det bygget garasje og tre carportbygg med 19 bilplasser, en til hver leilighet.

§ 2A - Andeler – Ansvar Andelene skal være pålydende NOK 100,00. Andelseierne har ikke personlig ansvar for lagets forpliktelser. § 2B – Vedlikeholdsansvar. Den enkelte andelseier er ansvarlig for alt innvendig vedlikehold og nødvendig utskifting av utstyr bortsett fra borettslagets vedlikeholdsansvar som gjelder følgende: - NBRL dekker kostnader ved nødvendig bytte av varmtvannsbereder når denne ikke fungerer lenger, men dekker kun kostnader for samme type bereder og nødvendig tilkobling! - NBRL dekker alle kostnader for utskifting / vedlikehold av ytterdør (dør m/ karm) inkl. låskasse, låssylinder og håndtak. Innvendig vedlikehold av ytterdør som maling / beis, nye nøkler etc. er andelseiers ansvar. - Terrassedør likestilles med ytterdør. - NBRL dekker kostnader ved nødvendig utskifting av termovinduer når disse er punktert. Glassfelt i inngangsparti likestilles med vinduer. - NBRL dekker kostnader ved nødvendig bytte av hovedkran og reduksjonsventil når disse ikke fungerer som forutsatt. Vannmåler er kommunens ansvar. Alle ovenstående utskiftinger skal skje etter råd fra aktuell fagperson med sikte på effektiv løsning og lavest mulig kostnad for borettslaget og etter styrets godkjennelse.

§ 3 – Andelseiere Bare enkeltperson (fysisk person) over 60 år og som har bodd i Nesbyen kommune de siste 5 år, som er pensjonist eller som dokumenterer å være i forhandlinger for overgang til pensjoniststatus i løpet av de nærmeste 2 - to år. Kun den som er medlem av De Eldres Boligspareklubb, kan være andelseiere i borettslaget. Kun ektefeller / samboere kan i fellesskap være andelseiere, dog kan Nesbyen kommunen være andelseier. Ved andelseiers død overtas andelen av ektefelle / samboer som har vært del av husstanden.

§ 4 - Overføring av andel. Når andelseier flytter fra leiligheten ved å ha fått fast plass på kommunens alders- / sykehjem, eller ved andelseiers død skal andel legges ut til salg til ny andelseier etter følgende rutine: - Styreleder sender forespørsel om «Forkjøpsrett» til andelseiere m / svardato. - Forretningsfører besørger annonse i Hallingdølen med angivelse av dato for interesserte til å melde sin interesse for å overta andelen. - Forretningsfører engasjerer takstmann for taksering av andelen. - Forretningsfører utarbeider liste over interesserte etter ansiennitet i De Eldres Bospareklubb, Nesbyen. - Forretningsfører legger frem listen for borettslagets styre for godkjenning. - Styret i Nupelykkja BRL gjennomgår listen og godkjenner interessenter og takst for andelen. - Forretningsfører arrangerer visning av andelen for interesserte. - Etter at takst og listen er godkjent av styret tilbys første interesserte på listen kjøp av andelen.

§ 5 - Godkjenning av ny andelseier Styret skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med § 3 i disse vedtekter, jfr. § 4-1 i lov om borettslag. Styret skal også nekte godkjenning dersom overdragelsen er i strid med bestemmelser om overdragelsesprisen, husstandens størrelse eller liknende forhold som måtte være fastsatt eller godkjent av den offentlige kredittinstitusjon som har gitt laget lån. Videre kan styret nekte godkjenning når det ellers er saklig grunn for det. Nekter styret å godkjenne foreslått andelseier, skal vedkommende og overdrageren gis skriftlig melding om dette innen 30 dager. I meldingen skal det gis opplysninger om grunnen til avslaget. Styrets beslutning er endelig dersom søksmål ikke reises innen30 dager etter at meldingen er mottatt.

§ 6 – Forkjøpsrett Når en andel er ledig for overdragelse har de andre beboere i NBRL fortrinnsrett til kjøp av aktuell andel, mot å avgi sin andel til overdragelse. Dersom flere av NBRLs beboere melder at de vil benytte sin «Forkjøpsrett» bestemmer bo ansiennitet i NBRL hvem som får forkjøpsrett.

§ 7 – Prisregulering Overdragelserisen for andel som er frigitt for salg skal fastsettes ved takst utført av autorisert takstperson. Overdragelsesprisen skal ikke overstige takst av 30.03.2020 (se vedlegg §7), justert med endringer i byggekostnadsindeksen (SSB) fra erverv til avhendelse, tillagt andel nedbetalt fellesgjeld samt rimelige påkostninger, og med fradrag for slitasje og elde samt manglende vedlikehold og skader.

§ 8 - Husleie, fremleie m.v. Husleie (felleskostnader) for NBRL fastsettes av den årlige generalforsamlingen med simpelt flertall etter innstilling fra styret. Husleien som er fastsatt dekker andel / leilighet og Carport / Garasje. Fremleie må ikke finne sted uten styrets samtykke. Som fremleie regnes det ikke at andelseieren tar opp i sin husstand sin ektefelle / samboer, sine egne eller ektefellens / samboers slektninger i opp- eller nedstigende linje, barn, svigerbarn, adoptivbarn som er adoptert før fylte 21 år eller andre som faktisk står i adoptivbarns stilling. Opptak av andre personer i husstanden krever styrets samtykke. Samtykke til fremleie kan normalt bare påregnes a) når leiligheten aktes overlatt noen som skal ta hånd om den under andelshaverens ”feriefravær” på inntil 3 mnd. pr. kalenderår. b) når overlating skjer i samband med andelshavers midlertidige fravær utover 3 måneder, og da på vilkår av at fremleieren er medlem i De Eldres Boligspareklubb, Nesbyen.

§ 9 – Styre Laget skal ha et styre som skal bestå av en leder og 3 eller 4 andre medlemmer med 2 varamedlemmer. De Eldres Boligspareklubb, Nesbyen har rett til å oppnevne et styremedlem, ved totalt 5 styremedlemmer. Funksjonstiden for leder og de øvrige styremedlemmer er to år. To styremedlemmer er på valg hvert år. Styremedlem og varamann kan gjenvelges. Generalforsamlingen velger styremedlemmer og varamenn. Leder velges ved særskilt valg. Styret velger innen sin midte nestleder og sekretær. Forretningsfører deltar i styret!

§ 10 - Styrets vedtak Styret kan treffe vedtak når mist 3 medlemmer er til stede og minst 3 stemmer for vedtaket. Styret må ha generalforsamlingen godkjenning med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer for å gjennomføre: • Ombygge, påbygge eller rive de hus laget eier, bygge nye boliger, selge eller kjøpe fast eiendom eller på annen vesentlig måte endre bebyggelsen eller tomten. • Gjennomføre tiltak i samsvar med de formål som er nevnt i § 1 når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for laget på mer enn 10 % av den årlige husleie, men at tiltaket ikke øker borettslagets gjeld.

§ 11 – Firmategning Styreleder eller to styremedlemmer i fellesskap tegner lagets navn. Styret kan gi prokura.

§ 12 – Generalforsamling Den øverste myndighet i laget utøves av generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen 30. juni. Ekstraordinær generalforsamling innkalles når styret, revisor eller minst tre av andelseierne, skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Innkalling til generalforsamling skal skje skriftlig til andelseierne med varsel på minst 8, høyst 20 dager. Ekstraordinær generalforsamling kan likevel, innkalles med kortere frist, som dog skal være minst 3 dager. Saker som en andelseier ønsker behandlet på generalforsamling, skal meddeles skriftlig senest 3 uker før generalforsamlingen for å komme med i innkallingen. Styret skal etter vedtak om dato for generalforsamling gi varsel om dato til andelseiere.

§ 13 - Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling På den ordinære generalforsamling skal disse saker behandles: 1. Konstituering 2. Årsmelding fra styret 3. Årsoppgjøret, og i denne sammenheng spørsmålet om anvendelse av overskudd eller dekning av tap 4. Spørsmål om ansvarsfrihet 5. Valg av styremedlemmer og varamenn, jfr. vedtektenes § 9 Styre 6. Eventuell godtgjøring til styret 7. Andre saker som er nevnt i innkallingen 8. Budsjett

§ 14 Møteledelse og avstemming Generalforsamlingen ledes av styrets leder, så fremt ikke styret foreslår annen møteleder. Med de unntak som følger av loven eller vedtektenes § 13 avgjøres alle saker med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet avgjør møtelederens stemme vedtaket.

§ 15 – Revisor Borettslagets revisor velges av generalforsamlingen og tjenestegjør inntil annen revisor velges i hans sted.

§ 16 - Endringer i vedtektene Endringer i lagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.

§ 17 - Forholdet til borettslovene For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om borettslag. Vedlegg til § 7 «Verdien av leilighetene med utgangspunkt for beregning av overdragelsesbeløp er verdivurdering av 30.03.2020:» Liten leilighet - kr. 700.000,- Stor leilighet - kr. 800.000,- Etter dette tidspunkt justeres verdien av leilighetene i henhold til § 7 Prisregulering.

Nesbyen 31. Mars 2022, Styret Nupelykkja Borettslag

Del denne siden